0742 042 041 patronat@cttc.ro

Fonduri guvernamentale pentru echipamente – Servicii si Comert

 

Grila de Punctaj Aferenta Programului

GRILĂ EVALUARE PLAN INVESTITII

 

Servicii si Comert 2020

Punctaj
Venituri din activitatea pe care aplica 5
Societatea A obţinut preponderent venituri din activitatea pe care aplica, dar nu mai putin de 30% din cifra de afaceri 5
Societatea NU a obţinut preponderent venituri din activitatea pe care aplica, dar nu mai putin de 30% din cifra de afaceri 0
Obs.: Se regăsesc în bilanţul contabil şi balanţa la 31.12.2019
Management, resurse umane 15
Intreprinderea are un număr mediu de cel puţin 3 angajaţi la 31.12.2019 15
Intreprinderea are un număr mediu de cel puţin 2 angajaţi la 31.12.2019 10
Intreprinderea are un număr mediu de 1 angajat la 31.12.2019 5
Intreprinderea nu are angajaţi la 31.12.2019 0
Rezultate aşteptate după implementarea planului de investiţii 25
Locuri de muncă create ≥ 2 15
Locuri de muncă create = 1 10
Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus creat pentru angajat care face dovada intoarcerii din diapora 5
Punctaj suplimentar pentru minim 2 locuri de muncă din cele de mai sus create pentru angajati care face dovada intoarcerii din diapora 10

 

Ponderea investitiilor 15
Ponderea investitiilor in mijloace fixe și obiecte de inventar asimilate acestora, prevazute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul), 2.3. din HG 2139/2004 reprezinta mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de investitii 15
Ponderea investitiilor in mijloace fixe și obiecte de inventar asimilate acestora, prevazute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul), 2.3. din HG 2139/2004 reprezinta mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de investitii 10
Ponderea investitiilor in mijloace fixe și obiecte de inventar asimilate acestora, prevazute la pct 2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT- tehnică de calcul), 2.3. din HG 2139/2004 reprezinta mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de investitii 5
Desfăşoară efectiv activitate autorizată pe codul CAEN  pe care accesează 10
Vechime activitate autorizată egală sau mai mare de 12 de luni 10
Vechime activitate autorizată 6-12 luni 5
Vechime activitate autorizată 3-6 luni 0
Obs: Vechimea activităţii autorizate se verifică in certificatul constatator

 

la punctul Sedii autorizate/Activitati autorizate

Valoarea aportului propriu 20
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 25% din valoarea eligibilă a proiectului 20
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 20% din valoarea eligibilă a proiectului 15
Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 15% din valoarea eligibilă a proiectului 10
Profit din exploatare la 31.12.2019 10
Societatea A obţinut profit din exploatare 10
Societatea NU a obţinut profit din exploatare 0

 

Investitii Eligibile

 • Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 • Echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, laptopuri, licenţe);
 • Electro şi motostivuitoare;
 • Mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
 • Achiziţionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3;
 • Cititoare pentru cod de bare;
 • Cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare;
 • Aparate de marcat electronice fiscale;
 • Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă;
 • Certificarea unui sistem de management al calităţii/mediului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/siguranţei alimentelor;
 • Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate;
 • Instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 • Instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de comerţ sau servicii;
 • Participarea la cursuri de instruire pentru formare/calificare profesională/specializare/ perfecţionare profesională
 • Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorate instituțiilor financiare care emit garanții pentru credite;
 • Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării;
 • Achiziţionarea de spaţii comerciale de comerţ sau prestări servicii;

Societati Eligibile

 • Sunt inregistrati conform Legii nr. 31/1990 privind societatile;
 • Sunt persoane juridice (societati/societati cooperative), care au ca obiect de activitate comercializarea produselor si serviciilor de piata;
 • Sunt considerate intreprinderi autonome, legate, partenere sau intreprinderi unice (grup de intreprinderi legate ce se comporta ca o intreprindere unica);
 • Au cel putin 2 ani calendaristici de la infiintare la data deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de investitii si codul CAEN pentru care solicita finantare este autorizat, cu cel putin 3 luni anterior datei deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de investitii;
 • Au capital social integral privat;
 • Societatea nu a beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului in ultimii 3 ani – 2019, 2018 si 2017. Asociatii sau actionarii care detin mai multe societati nu pot beneficia de AFN in cadrul prezentului program decat cu o singura societate, pentru care se verifica statutul de intreprindere unica;
 • Nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru; solicitantii care au datorii esalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;
 • Au o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane de euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane de euro, la finele anului fiscal anterior (prin active totale se intelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli in avans);
 • Au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250, in anul fiscal anterior;
 • Au sediul social, respectiv punctele de lucru/sediile secundare, sunt inregistrate la Oficiul Registrului Comertului si isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
 • Nu sunt in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment, executare silita, inchidere operationala sau suspendare temporara a activitatii;
 • Nu au depasit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exercitii financiare consecutive pentru o intreprindere unica.

Domenii de Activitate Eligibile

Activitatile Economice pentru care se poate solicita Finantarea Nerambursabila de 200.000 lei, sunt:

 1. Productie
 2. Servicii / Industrii Creative
 3. Servicii
 4. Comerţ şi alte activităţi

Mecanisme de implementare

Activitatile Economice pentru care se poate solicita Finantarea Nerambursabila de 200.000 lei, sunt:

 1. Productie
 2. Servicii / Industrii Creative
 3. Servicii
 4. Comerţ şi alte activităţi

Documente necesare

 • Copie CUI – semnat si stampilat cu mentiunea „Conform cu originalul”;
 • Copie C.I. Administrator – semnat si stampilat cu mentiunea „Conform cu originalul”;
 • CV-ul administratorului societatii;
 • Certificat constatator in forma extinsa;
 • Bilantul contabil aferent anului 2018 si recipisa de depunere a acestuia;
 • Bilant contabil aferent anului 2019 si recipisa de depunere a acestuia;
 • Balanta lunii decembrie 2019;
 • Ultima balanta intocmita;
 • Registru salariati si extras REVISAL;
 • Registru imobilizari;
 • Organigrama societatii;
 • Ofertele de pret pentru echipamentele pe care intentionati sa le achizitionati prin intermediul programului de finantare nerambursabila.

cONTACT

Prin trimiterea datelor din formularul de contact va dati acordul pentru utilizarea acestora in scopul contactarii cu privire la situatia mentionata.

Bd. Mamaia, Nr. 186
0742 042 041
Patronat@cttc.ro